FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Master


Programare interviu MASTER FAIMA
ADMITERE MASTERAT 2019 - FAIMA

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2019.
Oferta educațională din cadrul FAIMA, cuprinde:
 • 2 PROGRAME DE STUDII DE MASTER ÎN LIMBA ENGLEZĂ CU O DURATĂ DE 2 ANI
 • 7 PROGRAME DE STUDII DE MASTER ÎN LIMBA ROMÂNĂ CU O DURATĂ DE 2 ANI
Programele fac parte din următoarele 3 domenii de studii: Inginerie şi management, Economie și Ştiinţe ale educaţiei.


Management of Digital Enterprises (Managementul întreprinderilor digitale) Business Engineering and Entrepreneurship
(Antreprenoriat şi ingineria afacerilor)
Acest program este realizat împreună cu cadre didactice de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Studenţii vor beneficia de laboratoare şi săli de curs puse la dispoziţie de cele două facultăţi. Programul oferă posibilitatea dobândirii de competenţe digitale şi de afaceri şi creează premisele de a lucra într-un mediu de afaceri internaţional. Planul de învăţământ Programul oferă o pregătire riguroasă participanţilor în domeniul afacerilor, prin crearea unui mediu de învăţare dinamic ce susţine combinarea cunoaşterii academice cu abilităţile practice în vederea explorării noilor oportunităţi. De asemenea, programul furnizează competenţele şi abilităţile necesare înfiinţării propriei afaceri sau obţinerii unui loc de muncă mai bun, precum şi construirea unei cariere de succes într-un mediu de afaceri internaţional. Planul de învăţământ


Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor Ingineria resurselor umane în organizaţii industriale Calitatea produselor şi serviciilor industriale
Programul oferă o pregătire solidă în domeniul afacerilor, furnizând competenţele necesare pentru înfiinţarea propriei afaceri sau construirea unei cariere de succes în cadrul firmelor existente. Planul de învăţământ Programul oferă o pregătire aprofundată în domeniul activităţilor de producţie şi de servicii. Absolvenţii vor dobândi capabilităţile necesare pentru a gestiona eficient şi eficace transformările de amploare pe care le suportă capitalul uman, în condiţiile afirmării tot mai pregnante a societăţii cunoaşterii şi schimbărilor din domeniul tehnologiilor informatice. Planul de învăţământ Programul oferă o pregătire aprofundată în domeniul asigurării calităţii, pregătind specialişti care sunt căutaţi pe piaţa muncii pentru implementarea noilor standarde internaţionale. Planul de învăţământ
Inginerie economică în activităţi industriale Marketing industrial Politici economice europene
Programul oferă un spectru larg de posibilităţi pentru dezvoltarea personală şi angajare în diferite medii de lucru, îmbinând studii de natură juridică, economică şi de inginerie. Planul de învăţământ Continuăm pregătirea inginerilor, astfel încât, aceştia, prin aprofundarea elementelor referitoare la inginerie, marketing şi management în activităţile industriale, să dobândească abilităţile necesare integrării facile pe piaţa muncii, în orice tip de activitate economică. Planul de învăţământ Programul oferă posibilitatea aprofundării conceptelor referitoare la Uniunea Europeană, atât din punct de vedere economic, antreprenorial, cât şi politic. Aspectele importante referitoare la piaţa unică şi la politicile de dezvoltare vor contribui la o mai bună înţelegere a organizaţiilor, astfel încât şansele unei cariere profesionale de succes pe plan local, naţional sau european să fie mult mai mari. Planul de învăţământ
Managementul organizaţiilor educaţionale
Programul are drept scop pregătirea şi perfecţionarea managerilor şcolari şi educaţionali care pot activa atât în sistemul de învăţământ, cât şi în cadrul altor organizaţii care exercită funcţii educative. Planul de învăţământ


De ce FAIMA?

Ca student la facultatea noastră vei avea parte de experienţe memorabile alături de colegi şi de profesorii noştri! Dacă eşti interesat să înfiinţezi propria afacere sau să înveţi noţiuni esenţiale de ingineria afacerilor, atunci FAIMA este alegerea ideală!SESIUNEA IULIE 2019 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
ÎNSCRIERE
1 - 10 Iulie 2019
zilnic între orele 9:00 - 15:00
la sediul FAIMA
ÎNSCRIERE
26 August - 11 Septembrie 2019
zilnic între orele 9:00 - 15:00
la sediul FAIMA
EXAMENE
11- 12 Iulie 2019
EXAMENE
12- 13 Septembrie 2019
Atât pentru sesunea din Iulie cât și pentru sesiunea din Septembrie, se organizează concurs de admitere pe baza a două probe:
 • Proba 1: Media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă
 • Proba 2: Interviu
Pentru programele de master în limba engleză, candidaţii vor aduce un certificat de competenţă lingvistică în limba engleză sau vor susţine un test în perioada de înscriere.


Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
 1. fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 2. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
 3. diploma de bacalaureat, în original;
 4. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 5. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 6. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 7. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 8. certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 9. buletin/carte de identitate, în copie;
 10. chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.
În vederea înmatricularii, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depuna pâna la data de 18.09.2019 diploma de licență/inginer în original la secretariatul facultății. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.