FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

ADMITERE LICENȚĂ 2018 - FAIMA

REZULTATE ADMITERE LICENȚA - ADMISI și INMATRICULATI LA BUGET

Anunt BEM

ANUNT ADMITERE STUDII DE LICENTA
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) a ocupat în sesiunea iulie 2018 toate locurile subvenționate de la buget, care au fost suplimentate cu 40. În consecință, FAIMA consideră concursul de admitere la studii de licență 2018 închis și nu mai organizează sesiunea a doua de admitere. Pentru clarificarea situației dumneavoastră vă rugăm să consultați site-ul UPB.

Concursul de admitere la programele de studii de licență din FAIMA se desfasoară în sesiunile iulie 2018 și septembrie 2018 (în limita locurilor disponibile). Oferta educațională din cadrul FAIMA, cuprinde 4 tipuri de specializări, acestea făcând parte din domeniul Inginerie si Management:
Ingineria și Managementul Afacerilor Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic Inginerie economică în industria chimică și de materiale Business Engineering and Management
 • Programul oferă posibilitatea dobândirii de competențe antreprenoriale, tehnice și de ingineria afacerilor pentru construirea unei cariere profesionale de succes.
 • Limba de predare:română
 • Pregătim ingineri cu solide cunoștințe privind procesele tehnologice din domeniul electronic,electric și energetic, dar și cu capacitatea de a evalua ideile de afaceri și transformarea lor în companii pe care să le gestioneze cu succes.
 • Limba de predare:română
 • Pregătim ingineri cu solide cunoștințe în domeniul industriilor de proces și cu abilități de rezolvare a problemelor de natură economică din întreprinderi.
 • Limba de predare:română
 • Programul oferă posibilitatea dobândirii de competențe tehnice și de afaceri, precum și oportunitatea de a lucra intr-un mediu de lucru internațional
 • Limba de predare:engleză
În total, pentru domeniul Inginerie și Management, FAIMA dispune de:
Locuri buget:170
Locuri taxă:150
Candidații vor putea să-și aleagă specializarea favorită sau specializarile favorite, atunci cand vor veni cu dosarul la înscriere și când vor specifica pe dosar ordinea specializărilor conform preferințelor avute.

Calendarul concursului de admitere în 2018 la licență în detaliu:1. Preînscrieri ( 1 ianuarie - 14 iulie 2018)

În această etapă, candidații se preînscriu online - iși înregistreaza datele personale și opțiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaților la secretariatele facultăților va dura mai putin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original. Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.

IMPORTANT ! Se acordă 15 RON reducere la plata taxei de înscriere (taxa neredusă este 125 lei) pentru candidații care se preînscriu și completează toate datele cerute pâna la data de 8 iulie, ora 23:59.


Sus

2. Înscrieri ( 9 - 14 iulie 2018)

În aceasta etapă candidatii se prezintă personal cu actele necesare la secretariatul FAIMA, între orele 09.00-16.00!
Lista documentelor pentru înscrierea la FAIMA este urmatoarea:

3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hârtie mata) Diploma de bacalaureat (original)
Foaia matricola eliberata de liceu (original) Certificatul de naștere, în copie legalizată sau prezentarea originalului pentru a fi legalizat la facultate
Carte de identitate și copie xerox Adeverință medicală (eliberata de liceu sau de medicul de familie din care să rezulte ca esti apt/ă medical)
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (125 lei sau 110 lei in cazul in care candidatul s-a preînscris online) Toate documentele trebuie sa fie depuse într-un dosar din carton, de tip plic

Pentru programul de licență Business Engineering and Management candidații trebuie să aducă certificat de competență lingvistică în engleză sau vor susține un test în perioada de înscriere.

Personalul facultății tipăreste fisa de înscriere și o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conține opțiunile candidatului dupa cum urmează:
 • •Domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor;
 • •Facultățile pentru redistribuire în ordinea preferințelor, cu specificarea domeniilor la buget și/sau la cu taxă, pentru fiecare facultate.
Dupa semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul iși retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri.
Sus

3. Pregătirea concursului (14 - 15 iulie 2018)

În aceasta etapă, personalul fiecarei facultati pregatește concursul propriu-zis.
În data de 15 iulie, ora 14.00, se va afisa la sediul facultății listele de inscrisi, cu opțiunile înregistrate. Candidații au obligatia de a aduce la cunoștința Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanțe cu datele din fișa de înscriere sau față de actele depuse la dosar, cel mai tarziu cu o ora înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afișate nu mai pot fi modificate în niciun fel și pentru nici un motiv.
La ora 14.00 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultății, cât și pe această pagină.
Sus

4. Proba 1 (16 iulie 2018)

Prima proba scrisă durează 2 ore, începand cu ora 10.00, și conține 15 subiecte.
Aceasta se susține la Algebră și elemente de analiză matematică (probă obligatorie)

ATENȚIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimația de concurs și instrumentele de scris, eventual o sticlă de apa.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) nici un candidat nu mai poate intra în sala de concurs.

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronica.

Sus

5. Proba 2 (17 iulie 2018)

A doua proba scrisa dureaza 2 ore, începand cu ora 10.00, și contine 15 subiecte.
Candidații pot opta la alegere, pentru una din următoarele discipline:
 • •Geometrie și trigonometrie
 • •Fizică
 • •Chimie organică
 • •Economie

ATENȚIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimația de concurs și instrumentele de scris, eventual o sticlă de apa.
Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10.00) nici un candidat nu mai poate intra în sala de concurs.

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

Sus

6. Rezultate preliminare (18 iulie 2018)

Comisia implicată în organizarea concursului va intocmi și va afisa:
 • •Listele candidaților declarați ADMIȘI în ordinea descrescatoare a mediilor generale obținute, ținându-se seama de opțiunile din fisa de înscriere;
 • • Listele candidaților declarați ADMIȘI prin REDISTRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescatoare a mediilor generale obținute, indicându-se facultatea la care au fost admisi prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
 • •Lista candidaților declarați cu BAREMUL ÎNDEPLINIT, care au indeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media de admitere la nici o facultate precizată în fisa de înscriere.
 • •Lista candidaților declarați RESPINȘI care nu indeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică;
Sus

7. Înmatriculări (18 - 19 iulie 2018)

În aceasta etapă, fiecare candidat declarat admis, trebuie să se prezinte la secretariatul facultății in vederea înmatricularii in anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original.
Un candidat declarat admis la mai multe facultăți se poate înmatricula la maxim doua dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de scolarizare.
Orarul de lucru pentru înmatriculari este 8.00-18.00.
Taxa de înmatriculare este 50 RON.

În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinței de bacalaureat în original.
Candidații declarați admisi, care nu se înmatriculează pană la sfarșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante.
Aceste locuri rămase vacante se ocupa prin redistribuirea în cadrul facultății a candidaților admisi și inmatriculați.
Sus

8. Rezultate finale (20 iulie 2018)

Se afisează, la sediul FAIMA, începand cu ora 13.00:
 • •Lista candidaților admiși și inmatriculați, pe domenii;
 • •Situația locurilor vacante, pe domenii.
Sus

Documente utile:
Regulamentul privind organizarea și desfasurarea concursului de admitere la UPB pentru anul universitar 2018-2019