FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Școala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din Universitatea POLITEHNICA din București
Şcoala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (SD AIMA) este constituită şi funcţionează în concordanță cu următoarele acte normative:

Act normativ Link acces document
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ====> Accesați <====
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011 ====> Accesați <====
Legea nr. 288/2004 privind Organizarea studiilor universitare, ====> Accesați <====
Cu modificările din Legea nr. 49/2013 ====> Accesați <====
Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) ====> Accesați <====
Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, ====> Accesați <====
Cu modificările ulterioare din Ordinul nr. 3062/2018 ====> Accesați <====
Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate ====> Accesați <====
Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor ====> Accesați <====
Ordinul nr. 3131/2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică ====> Accesați <====
Ordinul nr. 5229/2020 privind aprobarea Metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului ====> Accesați <====
Ordinul nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare ====> Accesați <====

De asemenea, Şcoala Doctorală de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (SD AIMA) funcţionează în concordanță cu următoarele regulamente: la nivelul Universității Politehnica din București (a se consulta și website-ul CSUD ====> Accesați <==== )


Act normativ Link acces document
Carta Universității Politehnica din București ====> Accesați <====
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea Politehnica din București ====> Accesați <====
Regulamentul de funcționare a Şcolii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (SD AIMA) ====> Accesați <====
Regulamentul privind Abilitarea și acordarea calității de Conducător de doctorat în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea Politehnica din București ====> Accesați <====
Metodologia de desfăşurare a Concursului pentru funcția de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, Universitatea Politehnica din București ====> Accesați <====
Regulamentul privind Organizarea alegerilor conducerilor Școlilor Doctorale în cadrul Universității Politehnica din București ====> Accesați <====
Metodologia privind Organizarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității Politehnica din București ====> Accesați <====